Regulamin

REGULAMIN FITHOUSE SPORT CLUB

Ninieszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki członków Fithouse Sport Club, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu.

 

Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie.


1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która przedstawi zgodę swojego opiekuna ustawowego.
2. Jedynym dokumentem potwierdzającym członkostwo pozwalającym na korzystanie z usług Klubu jest karta członkowska.
3. Karta ma charakter imienny i nie może być odstępowana innym osobom. Karta członkowska jest bezzwrotna.
4. Karta jest wydawana w dniu zawarcia umowy. Jednorazowy jej koszt wynosi 25 zł.
5. Utrata lub zniszczenie karty powinno być niezwłocznie zgłoszone kierownictwu klubu. Każdorazowe wydanie duplikatu wiąże się z odpłatnością 35 złotych.
6. Uzyskanie członkostwa w Klubie uzależnione jest od posiadania wolnych miejsc.
7. Członkowie uzyskują uprawnienia do korzystania z usług oferowanych przez Klub po wniesieniu opłaty wynikającej z obowiązującego cennika.
8. Zakres usług z jakich może korzystać Członek Klubu wynika z rodzaju wykupionego karnetu.
9. Na terenie Fithouse Sport Club zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, zażywania środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.) oraz posiadania i używania wszelkich przedmiotów uznawanych za niebezpieczne, z wyjątkiem przedmiotów służących do treningu sportów walki pod nadzorem instruktora.
10. Zabrania się spożywania na terenie Klubu wszelkich produktów spożywczych, które nie zostały nabyte w Fithouse Sport Club.
11. Członkowie Fithouse Sport Club zobowiązani są do zachowania należytego spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego najbliższej okolicy.
12. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może stanowić rażące naruszenie Regulaminu Klubu.
13. Członkowie Fithouse Sport Club pozostawiają kartę członkowską w recepcji i otrzymują w zamian klucz do szafki.
14. Po zajęciach klucze są oddawane pracownikowi recepcji i w zamian następuje zwrot karty. W przypadku zgubienia lub zniszczenia klucza zostanie pobrana opłata wysokości 20 PLN.
15. Członkowie klubu muszą przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe, przybory toaletowe oraz ręcznik. Ręcznik można również odpłatnie wypożyczyć w recepcji. Nie wolno wchodzić do sal ćwiczeń bez uprzedniej zmiany obuwia.
16. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami i w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
17. Ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku.
18. Każdy jest zobowiązany do używania ręcznika podczas ćwiczeń. Nie należy siadać i kłaść się bezpośrednio na przyrządach do ćwiczeń.
19. Do sterowania sprzętem AV, klimatyzacją itp. uprawnieni są jedynie pracownicy Klubu.
20. Za szkody materialne powstałe podczas ćwiczeń wynikające z nieprawidłowego użytkowania sprzętu czy niezachowania odpowiedniej ostrożności odpowiada ćwiczący.
21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń bowiem wszyscy ćwiczący zobowiązani są do dostosowywania wielkości obciążeń i rodzaju ćwiczeń do swojej kondycji fizycznej i stanu zdrowia.
22. Podczas ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego, należy poprosić o asekurację pracownika klubu lub innego ćwiczącego
23. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała chyba, że jest to spowodowane przez Klub lub jego pracowników w sposób zawiniony.
24. Członek Klubu, który wykupił określony typ usług może dokonywać rezerwacji zajęć grupowych:

a. osobiście w recepcji Klubu (po okazaniu Karty Członkowskiej)
b. telefonicznie pod nr tel. 795171111

Rezerwację można odwołać najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, a zajęcia poranne do godziny 19:00 dnia poprzedniego. Nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane.

25. Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, we wszystkie dni otwarcia Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych jeżeli liczba zainteresowanych będzie mniejsza niż 3 osoby.
26. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek 07:00 – 22:00
sobota 09:00 – 17:00
niedziela 10:00 - 14:00
Godziny otwarcia Klubu w dni świąteczne podawane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Kierownictwo Klubu zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia Klubu w szczególności w okresie letnim.

27. Klub może być w całości lub częściowo zamknięty na czas niezbędny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. O zaplanowanym zamknięciu Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem. Umowa zostanie automatycznie przedłużona o liczbę dni, w jakich Klub był nieczynny.
28. Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na zajęcia grupowe po ich rozpoczęciu.
39. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć Klub zastrzega sobie prawo poproszenia wcześniejszą rezerwację.
30. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby posiadające rezerwację. Dla osób posiadających rezerwację gwarancją odbycia zajęć jest zgłoszenie się co najmniej 5 minut przed godziną ich rozpoczęcia. W innym przypadku Klub zastrzega sobie możliwość wpuszczenia osoby nie posiadającej wcześniejszej rezerwacji.

31. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Członków Klubu na terenie Fithouse Sport Club.

32. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego